Pháp điển Net - Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản được hướng dẫn thi hành:  

 Pháp lệnh
06/2013/UBTVQH13 18/03/2013 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối

  
 Luật
06/2012/QH13 18/06/2012 Quốc hội
Về Bảo hiểm tiền gửi

  
 Luật
07/2012/QH13 18/06/2012 Quốc hội
Về Phòng, chống rửa tiền

  
 Luật
46/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Luật
47/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về các tổ chức tín dụng

  
 Pháp lệnh
28/2005/PL-UBTVQH11 13/12/2005 Uỷ ban Thường vụ ...
Về ngoại hối

  
 Luật
49/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về các công cụ chuyển nhượng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software