Pháp điển Net - Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội về xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   QUốC HộI                                CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 50/2014/QH13    

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

 LUậT
XÂY DựNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật xây dựng.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 hết liệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 168. Quy định chi tiết

Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

________________________________________________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014.

                                                                                      CHủ TịCH QUốC HộI

                                                                                       Nguyễn Sinh Hùng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2015 
Ngày công báo
16/07/2014 
Số công báo
679+680/2014 
Số trang
98 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
62/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

  
 Nghị định
59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Chính phủ
Về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng

  
 Nghị định
46/2015/NĐ-CP 12/05/2015 Chính phủ
Về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  
 Nghị định
44/2015/NĐ-CP 06/05/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

  
 Nghị định
37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

  
 Nghị định
32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Chính phủ
Về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
03/2016/QH14 22/11/2016 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Luật
38/2009/QH12 19/06/2009 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Luật
16/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội
Về xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software