Pháp điển Net - Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG

Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG          CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 23/2014/TT-BTNMT

            Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014

THÔNG TƯ

Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 


Nội dung tham khảo kèm theo

Để có nội dung toàn văn, đề nghị Quý khách hàng truy cập vào website http://legal.khaitri.vn  để sử dụng văn bản gốc hoặc liên hệ tới:

Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm Khai Trí

P.704C, Toà nhà 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: (04) 38 464 464. Fax: (04) 37474311

E-mail: Khaitrihn@khaitri.vn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
19/05/2014 
Ngày công báo
04/07/2014 
Số công báo
643+644/2014 
Số trang
49 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
16/2011/TT-BTNMT 20/05/2011 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

  
 Thông tư
20/2010/TT-BTNMT 22/10/2010 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  
 Thông tư
17/2009/TT-BTNMT 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software