Pháp điển Net - Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/05/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Bộ KHOA HọC Và CÔNG NGHệ

Bộ KHOA HọC Và CÔNG NGHệ              CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                         

         Số 09/2014/TT-BKHCN           

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2014

THÔNG TƯ

Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vận dụng Thông tư này để xây dựng và ban hành các quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh cho phù hợp.

Điều 18. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2014.

2. Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

                                                                                             Bộ TRƯởNG

                                                                                            Nguyễn Quân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/07/2014 
Ngày công báo
24/06/2014 
Số công báo
615+616/2014 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
04/2015/TT-BKHCN 11/03/2015 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software