Pháp điển Net - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 43/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014

NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13.

Chương i
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (sau đây gọi là Luật Đất đai).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

đ) Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trái với quy định của Luật Đất đai, của Nghị định này để sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ.

Điều 103. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp, người sử dụng đất

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành khác, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn thi hành các Điều, Khoản được giao trong Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                         THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2014 
Ngày công báo
04/06/2014 
Số công báo
561+562/2014 
Số trang
100 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
09/2016/TTLT-BTP-B... 23/06/2016 Bộ Tư pháp; Bộ Tài ...
Về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  
 Thông tư Liên tịch
88/2016/TTLT-BTC-B... 22/06/2016 Bộ Tài chính; Bộ ...
Về việc quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng

  
 Thông tư Liên tịch
15/2015/TTLT-BTNMT... 04/04/2015 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở tài nguyên và môi trường

  
 Thông tư
02/2015/TT-BTNMT 27/01/2015 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

  
 Thông tư
42/2014/TT-BTNMT 29/07/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  
 Thông tư
34/2014/TT-BTNMT 30/06/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

  
 Thông tư
29/2014/TT-BTNMT 02/06/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  
 Thông tư
29/2014/TT-BTNMT 02/06/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Phần II - hết)

  
 Thông tư
30/2014/TT-BTNMT 02/06/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

  
 Thông tư
25/2014/TT-BTNMT 19/05/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về bản đồ địa chính

  
 Thông tư
24/2014/TT-BTNMT 19/05/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về hồ sơ địa chính

  
 Thông tư
23/2014/TT-BTNMT 19/05/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
45/2013/QH13 29/11/2013 Quốc hội
Về đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
88/2009/NĐ-CP 19/10/2009 Chính phủ
Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  
 Nghị định
69/2009/NĐ-CP 13/08/2009 Chính phủ
Về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

  
 Nghị định
84/2007/NĐ-CP 25/05/2007 Chính phủ
Về việc quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

  
 Nghị định
17/2006/NĐ-CP 27/01/2006 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

  
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software