Pháp điển Net - Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/05/2014 của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ TƯ PHáP                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 14/2014/TT-BTP   

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014

 THÔNG TƯ

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thực hiện trách nhiệm được giao tại Quyết định số 921/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Chương I
XEM XéT, ĐáNH GIá TìNH HìNH THI HàNH PHáP LUậT

Điều 1. Xem xét, đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật được đánh giá trên cơ sở xem xét những nội dung cơ bản sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương IV
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 và thay thế Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

Trong phạm vi lĩnh vực và địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của mình, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định của Thông tư này./.

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                                      THứ TRƯởNG

                                                                                        Đinh Trung Tụng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2014 
Ngày công báo
02/06/2014 
Số công báo
557+558/2014 
Số trang
14 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
04/2017/TT-BTP 12/04/2017 Bộ Tư pháp
Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
59/2012/NĐ-CP 23/07/2012 Chính phủ
Về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
03/2010/TT-BTP 03/03/2010 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software