Pháp điển Net - Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về việc quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 47/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014

NGHị ĐịNH

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chương i
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 35. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 36. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2014 
Ngày công báo
05/06/2014 
Số công báo
563+564/2014 
Số trang
28 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Quyết định
63/2015/QĐ-TTg 10/12/2015 Thủ tướng Chính phủ
Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất

  
 Thông tư
74/2015/TT-BTC 15/05/2015 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  
 Thông tư
37/2014/TT-BTNMT 30/06/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
45/2013/QH13 29/11/2013 Quốc hội
Về đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
197/2004/NĐ-CP 03/12/2004 Chính phủ
Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software