Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLTs-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/04/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Xây dựng; Bộ Tư pháp; Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

NGÂN HàNG NHà NƯớC VIệT NAM               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        - Bộ XÂY DựNG - Bộ TƯ PHáP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                 - Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG

Số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

THÔNG TƯ LIÊN TịCH

Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/nđ-cp ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005;

Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11; Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai; Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006;

Căn cứ Luật Công chứng năm 2006;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Các cột 2, 3 ghi thời điểm đăng ký thế chấp có hiệu lực theo xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đăng ký thế chấp.

4. Cột 4 ghi mã số hồ sơ đăng ký tương ứng với mỗi đơn yêu cầu đăng ký cho từng trường hợp đăng ký lần đầu, đăng ký yêu cầu thay đổi nội dung thế chấp, đăng ký yêu cầu sửa chữa sai sót thông tin đăng ký, đăng ký yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, đăng ký văn bản xử lý tài sản thế chấp và đăng ký yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp.

5. Cột 5 ghi mã số của hồ sơ đăng ký lần đầu đối với một hợp đồng thế chấp có liên quan đến mỗi hồ sơ đăng ký nêu ở điểm 4. Đối với trường hợp đăng ký thế chấp lần đầu thì mã số ghi ở cột 4 và cột 5 trùng nhau. Mã số của bộ hồ sơ thế chấp lấy theo mã số hồ sơ đăng ký lần đầu.

6. Cột 6 ghi tên loại nhà là căn hộ, biệt thự hoặc nhà liền kề.

7. Cột 7 ghi vị trí nhà, tên và địa chỉ dự án có nhà ở được thế chấp.

8. Cột 8 và 9 ghi tên của bên thế chấp và bên nhận thế chấp.

9. Cột 10 dành cho cán bộ đăng ký ký tên sau khi ghi đầy đủ thông tin vào Sổ đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/06/2014 
Ngày công báo
07/06/2014 
Số công báo
569+570/2014 
Số trang
39 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
09/2016/TTLT-BTP-B... 23/06/2016 Bộ Tư pháp; Bộ Tài ...
Về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
71/2010/NĐ-CP 23/06/2010 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
05/2007/TTLT-BTP-B... 21/05/2007 Bộ Tư pháp; Bộ Xây ...
Về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software