Pháp điển Net - Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03/04/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 23/2014/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2014

 NGHị ĐịNH

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học
và công nghệ Quốc gia

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

Chính phủ ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014, thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia được ban hành kèm theo Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương IV
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý các hoạt động tài trợ, hỗ trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, cấp kinh phí thông qua Quỹ.

2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Chính phủ quyết định./.

                                                                                             tm. chính phủ                                         thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/06/2014 
Ngày công báo
17/04/2014 
Số công báo
449+450/2014 
Số trang
12 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
37/2014/TT-BKHCN 12/12/2014 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
29/2013/QH13 18/06/2013 Quốc hội
Về khoa học và công nghệ

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
122/2003/NĐ-CP 22/10/2003 Chính phủ
Về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software