Pháp điển Net - Pháp lệnh số 08/2013/UBTVQH13 ngày 23/12/2013 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cảnh sát cơ động
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Uỷ ban THƯờNG Vụ                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        QUốC HộI      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pháp lệnh số: 08/2013/UBTVQH13   

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

 PHáP LệNH

Cảnh sát cơ động

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Công an nhân dân số 54/2005/QH11;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2012/QH13 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII;

Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Cảnh sát cơ động.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Pháp lệnh này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của Cảnh sát cơ động; điều kiện bảo đảm và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ động; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương V
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Điều 24. Quy định chi tiết  

Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Pháp lệnh./.

                                                                          TM. Uỷ ban THƯờNG Vụ QUốC HộI                      CHủ TịCH

                                                                                       Nguyễn Sinh Hùng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2014 
Ngày công báo
25/01/2014 
Số công báo
139+140/2014 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
58/2015/TT-BCA 03/11/2015 Bộ Công an
Về việc quy định tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng cảnh sát cơ động

  
 Thông tư
31/2014/TT-BCA 24/07/2014 Bộ Công an
Về việc quy định về giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của cảnh sát cơ động

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software