Pháp điển Net - Thông tư số 11/2014/TT-NHNN ngày 28/03/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
        NGÂN HàNG NHà NƯớC                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        VIệT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 11/2014/TT-NHNN 

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2014

 THÔNG TƯ

Quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 03 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối,

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/05/2014 
Ngày công báo
11/04/2014 
Số công báo
435+436/2014 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
01/VBHN-NHNN 06/01/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Hợp nhất Thông tư quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

  
 Thông tư
29/2015/TT-NHNN 22/12/2015 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
24/2012/NĐ-CP 03/04/2012 Chính phủ
Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
1165/2001/QĐ-NHNN 12/09/2001 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software