Pháp điển Net - Công văn số 2295/BTC-TTr ngày 24/02/2014 của Bộ Tài chính về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

          bộ tài chính                                       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 2295/BTC-TTr    

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (viết tắt là “THTK, CLP”) theo các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương Đảng; quy định của Luật THTK, CLP; chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý ngân sách nhà nước năm 2014, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 (sau đây gọi chung là “Bộ, ngành, địa phương”) tăng cường THTK, CLP trong phạm vi, lĩnh vực quản lý được phân công, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

I. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình THTK, CLP

1. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2014 của Bộ, ngành, địa phương mình, bảo đảm đúng quy định của Luật THTK, CLP và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 3 năm 2014 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ. Đồng thời, đăng tải công khai Chương trình THTK, CLP trên cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương trong thời gian ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật).

2. Chương trình THTK, CLP của Bộ, ngành, địa phương phải gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá tiết kiệm cho ngành, lĩnh vực và cho các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để có thể đánh giá, lượng hóa được kết quả thực hiện; đề ra các biện pháp THTK, CLP trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý theo thẩm quyền gắn với mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Trong đó, chú ý tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Những tồn tại, hạn chế của việc thực hành tiết kiệm, tình trạng lãng phí trong hoạt động sản xuất, tiêu dùng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương và của nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn (đối với báo cáo của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh). Phân tích nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

III. Phương hướng, nhiệm vụ THTK, CLP trong thời gian tới.

Phần này trình bày về phương hướng, nhiệm vụ THTK, CLP chung của Bộ, ngành, địa phương trong thời gian tiếp theo. Tập trung vào nội dung sau:

1. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tăng cường THTK, CLP, khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý của Bộ, ngành, địa phương trong kỳ sau, năm sau và giai đoạn tiếp theo.

2. Các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP cần đạt được trong kỳ sau, năm sau và giai đoạn tiếp theo.

IV. Đề xuất, kiến nghị về công tác THTK, CLP

Phần này trình bày về các đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền về công tác THTK, CLP (nếu có).

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
24/02/2014 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software