Pháp điển Net - Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 của Văn phòng Quốc hội về việc hợp nhất Luật Chứng khoán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        VĂN PHòNG QUốC HộI                     CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 27/VBHN-VPQH  

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 LUậT

Chứng khoán

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán[1].

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh[2]

Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

__________

[35] Điều 3 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 quy định như sau:

Điều 3

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.”

[36] Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 21 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/12/2013 
Ngày công báo
09/01/2014 
Số công báo
49+50/2014 
Số trang
68 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Luật
62/2010/QH12 24/11/2010 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

  
 Luật
70/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software