Pháp điển Net - Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 11/2014/NĐ-CP

            Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 NGHị ĐịNH

Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

Chương i
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, bao gồm: Nội dung hoạt động, hạ tầng thông tin và Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, các biện pháp bảo đảm phát triển, tổ chức và quản lý nhà nước về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 38. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./

 

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/04/2014 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
24 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
14/2014/TT-BKHCN 11/06/2014 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
29/2013/QH13 18/06/2013 Quốc hội
Về khoa học và công nghệ

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
159/2004/NĐ-CP 31/08/2004 Chính phủ
Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software