Pháp điển Net - Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 của Văn phòng Quốc hội về việc hợp nhất Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        VĂN PHòNG QUốC HộI                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 25/VBHN-VPQH  

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 PHáP LệNH

Tổ chức điều tra hình sự

Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004, được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội sửa đổi Điều 9 của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007;

2. Pháp lệnh số 09/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Bộ luật tố tụng hình sự;

Pháp lệnh này quy định tổ chức bộ máy, thẩm quyền điều tra cụ thể của Cơ quan điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể trong hoạt động điều tra của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra1.

Chương i
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 3.

Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này."

Điều 2 của Pháp lệnh số 09/2009/UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009 quy định như sau:

"Điều 2.

1. Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.

2. Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này."

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/12/2013 
Ngày công báo
08/01/2014 
Số công báo
43+44/2014 
Số trang
23 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Pháp lệnh
09/2009/PL-UBTVQH12 27/02/2009 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

  
 Pháp lệnh
30/2006/PL-UBTVQH11 15/12/2006 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi điều 9 của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

  
 Pháp lệnh
23/2004/PL-UBTVQH11 20/08/2004 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc tổ chức Điều tra hình sự

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software