Pháp điển Net - Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 của Văn phòng Quốc hội về việc hợp nhất Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        VĂN PHòNG QUốC HộI                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 22/VBHN-VPQH    

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 PHáP LệNH

Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân

Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân số 02/2002/PL-UBTVQH11 ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2002, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Pháp lệnh số 14/2011/UBTVQH12 ngày 19 tháng 02 năm 2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Pháp lệnh này quy định về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân1.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

11 Điều 1 của Nghị quyết số 131/2002/NQ-UBTVQH11 ngày 04 tháng 10 năm 2002 quy định một số điểm về việc thi hành Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân, Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quy định như sau:

"Điều 1

Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân, Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 04 tháng 10 năm 2002, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2002."

Điều 2 của Pháp lệnh số 14/2011/UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 quy định như sau:

"Điều 2

1. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

2. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này."

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/12/2013 
Ngày công báo
07/01/2014 
Số công báo
39+40/2014 
Số trang
14 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Pháp lệnh
14/2011/UBTVQH12 19/02/2011 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm toà án nhân dân

  
 Pháp lệnh
02/2002/PL-UBTVQH11 04/10/2002 Uỷ ban Thường vụ ...
Về thẩm phán và hội thẩm toà án nhân dân

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software