Pháp điển Net - Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hoá, dịch vụ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 25/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

THÔNG TƯ

Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/04/2014 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
18 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
177/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
154/2010/TT-BTC 01/10/2010 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software