Pháp điển Net - Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 08/2014/NĐ-CP

            Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ,

Chương i
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 11, 12, 15, 25, 30, 32, 41, 43, 46 và một số vấn đề cần thiết khác của Luật khoa học và công nghệ liên quan đến thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; đánh giá độc lập tổ chức khoa học và công nghệ; trình tự, thủ tục xác định, phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt; hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập; kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước; phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2014.

2. Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động khoa học xã hội và nhân văn; các điều 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; Điều 8 Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ; Điều 12 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 50. Hướng dẫn và trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/03/2014 
Ngày công báo
14/02/2014 
Số công báo
203+204/2014 
Số trang
34 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
18/2016/TT-BKHCN 01/09/2016 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia

  
 Thông tư Liên tịch
16/2015/TTLT-BKHCN... 01/09/2015 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
05/2015/TT-BKHCN 12/03/2015 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định tổ chức quản lý các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

  
 Thông tư
04/2015/TT-BKHCN 11/03/2015 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
02/2015/TT-BKHCN 06/03/2015 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

  
 Thông tư Liên tịch
39/2014/TTLT-BKHCN... 17/12/2014 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
16/2014/TT-BKHCN 13/06/2014 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

  
 Thông tư
11/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
12/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

  
 Thông tư
10/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
09/2014/TT-BKHCN 27/05/2014 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

  
 Thông tư
07/2014/TT-BKHCN 26/05/2014 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quôc gia sử dụng ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
03/2014/TT-BKHCN 31/03/2014 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
29/2013/QH13 18/06/2013 Quốc hội
Về khoa học và công nghệ

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
80/2010/NĐ-CP 14/07/2010 Chính phủ
Về việc quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

  
 Nghị định
61/2010/NĐ-CP 04/06/2010 Chính phủ
Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  
 Nghị định
119/1999/NĐ-CP 18/09/1999 Chính phủ
Về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
201/2004/NĐ-CP 10/12/2004 Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn

  
 Nghị định
81/2002/NĐ-CP 17/10/2002 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software