Pháp điển Net - Thông tư số 01/2014/TT-BXD ngày 16/01/2014 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ XÂY DựNG                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 01/2014/TT-BXD  

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

 THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/03/2014 
Ngày công báo
05/02/2014 
Số công báo
169+170/2014 
Số trang
32 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
09/2015/TT-BXD 29/12/2015 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
34/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Chính phủ
Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software