Pháp điển Net - Thông tư số 02/2014/TT-NHNN ngày 07/01/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về tiêu huỷ tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       NGÂN HàNG NHà NƯớC                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        VIệT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 02/2014/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

 THÔNG TƯ

Quy định về tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng,
giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng,

Chương i
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng (gọi tắt là tiền in, đúc hỏng) bằng các chất liệu giấy cotton, polymer và kim loại.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Thống đốc NHNN (để b/cáo);

- Hội đồng giám sát;

- Vụ Kiểm toán nội bộ (để b/cáo);

- Vụ Tài chính - Kế toán (để b/cáo);

- Cục Phát hành và Kho quỹ (để b/cáo);

- Lưu HĐTH, (*)

Ghi chú: (*) là tên của cơ sở in, đúc tiền.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/02/2014 
Ngày công báo
22/01/2014 
Số công báo
123+124/2014 
Số trang
38 



Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
40/2012/NĐ-CP 02/05/2012 Chính phủ
Về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
57/2006/QĐ-NHNN 15/12/2006 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng tại các Nhà máy in tiền

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software