Pháp điển Net - Thông tư số 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       NGÂN HàNG NHà NƯớC                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        VIệT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 39/2013/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

THÔNG TƯ

Quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng
khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước),

Chương i
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xử lý tổn thất hoặc coi như tổn thất (sau đây gọi là các khoản tổn thất) trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2014.

2. Quyết định số 41/2007/QĐ-NHNN ngày 06/11/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 18. Tổ chức thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này./.

                                                                                          KT. THốNG ĐốC                          PHó THốNG ĐốC

                                                                                            Đào Minh Tú

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/06/2014 
Ngày công báo
28/01/2014 
Số công báo
155+156/2014 
Số trang
14 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
07/2013/QĐ-TTg 24/01/2013 Thủ tướng Chính phủ
Về việc chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
41/2007/QĐ-NHNN 06/11/2007 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software