Pháp điển Net - Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số 24/QĐ-TTg       

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

 QUYếT ĐịNH

Phê duyệt Phương án cổ phần hóa
Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải,

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định này. Chỉ đạo Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, thực hiện chuyển Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

- Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP. Trước năm 2016 thực hiện chuyển quyền đại diện phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

2. Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                          KT. THủ TƯớNG                          PHó THủ TƯớNG

                                                                                             Vũ Văn Ninh

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/01/2014 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software