Pháp điển Net - Quyết định số 12/QĐ-CTN ngày 06/01/2014 của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  chủ tịch nước                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số 12/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

QUYếT ĐịNH

Về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp
Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

CHủ TịCH
NƯớC CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

Căn cứ Điều 86 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số: 2340/TTr-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013,

quyết định

Điều 1. Tặng quà cho các đối tượng chính sách:

I. Mức quà 400.000 đồng đối với:

1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc uỷ nhiệm việc thờ cúng Liệt sĩ);

4. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

5. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan Nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                                                  chủ tịch                                              nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                         Trương Tấn Sang

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/01/2014 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software