Pháp điển Net - Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 01/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014

 NGHị ĐịNH

Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Chính phủ ban hành Nghị định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Mọi hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2014 và thay thế Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam.

Điều 19. Điều khoản thi hành

Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng Việt Nam; nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                         THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/02/2014 
Ngày công báo
18/01/2014 
Số công báo
113+114/2014 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
38/2014/TT-NHNN 08/12/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
62/2010/QH12 24/11/2010 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

  
 Luật
47/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về các tổ chức tín dụng

  
 Luật
70/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Chứng khoán

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
69/2007/NĐ-CP 20/04/2007 Chính phủ
Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software