Pháp điển Net - Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
             Bộ THÔNG TIN Và                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        TRUYềN THÔNG      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 23/2013/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013

 THÔNG TƯ

Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng
và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Sắp hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/02/2014 
Ngày công báo
16/01/2014 
Số công báo
109+110/2014 
Số trang
22 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
27/2018/NĐ-CP 01/03/2018 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Chính phủ
Về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software