Pháp điển Net - Thông báo số 53/2013/TB-LPQT ngày 05/11/2013 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Hiệp định giữa Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Xéc-bi-a về tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
               Bộ NGOạI GIAO                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 53/2013/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

THÔNG BáO

Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo.

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xéc-bi-a về tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, ký tại Hà Nội ngày 01 tháng 3 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2013.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên.

                                                                                          TL. Bộ TRƯởNG                                     KT. Vụ TRƯởNG                                                                                                                                    Vụ LUậT PHáP Và ĐIềU ƯớC QUốC Tế                                                                                            PHó Vụ TRƯởNG

                                                                                         Nguyễn Văn Ngự


HIệP ĐịNH
GIữA
CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

 CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA XéC-BI-A
Về TRáNH ĐáNH THUế HAI LầN
ĐốI VớI
CáC LOạI THUế ĐáNH VàO THU NHậP


CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA XéC-BI-A

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/11/2013 
Ngày công báo
29/11/2013 
Số công báo
829+830/2013 
Số trang
22 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software