Pháp điển Net - Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
           bộ tài chính                                       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 185/2013/TT-BTC 

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013

 THÔNG TƯ

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính

Căn cứ Luật bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung của Luật bưu chính;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/01/2014 
Ngày công báo
09/01/2014 
Số công báo
49+50/2014 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
291/2016/TT-BTC 15/11/2016 Bộ Tài chính
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
47/2011/NĐ-CP 17/06/2011 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
76/2006/QĐ-BTC 29/12/2006 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông

  
 Quyết định
215/2000/QĐ-BTC 29/12/2000 Bộ Tài chính
Về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software