Pháp điển Net - Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 213/2013/NĐ-CP  

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 NGHị ĐịNH

Về tổ chức và hoạt động của thanh tra
ngành Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.

Chương i
QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 26. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2014, thay thế Nghị định số 87/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2006 về tổ chức và hoạt động của thanh tra khoa học và công nghệ.

Điều 27. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/02/2014 
Ngày công báo
04/01/2014 
Số công báo
21+22/2014 
Số trang
12 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
27/2017/NĐ-CP 15/03/2017 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
56/2010/QH12 15/11/2010 Quốc hội
Về thanh tra

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
87/2006/NĐ-CP 28/08/2006 Chính phủ
Về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software