Pháp điển Net - Thông tư số 31/2013/TT-NHNN ngày 13/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Phần II - hết)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       NGÂN HàNG NHà NƯớC                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        VIệT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 31/2013/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

THÔNG TƯ

Quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị
thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài

(phần II - hết)

PHụ LụC 4a
CáC MẫU BIểU BáO CáO áP DụNG CHO CáC ĐƠN Vị THUộC NHNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2013/TT-NHNN ngày 13/12/2013)

DANH SáCH CáC MẫU BIểU BáO CáO áP DụNG
CHO CáC ĐƠN Vị THUộC NGÂN HàNG NHà NƯớC

 

STT

Ký hiệu

Tên mẫu biểu

Định kỳ báo cáo

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Văn phòng đại diện tại nước ngoài của các tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;

đ) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế của Việt Nam ở nước ngoài;

e) Công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam; công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thời hạn dưới 12 tháng; công dân Việt Nam làm việc tại các tổ chức quy định tại điểm d và điểm đ khoản này và cá nhân đi theo họ;

g) Công dân Việt Nam đi du lịch, học tập, chữa bệnh và thăm viếng ở nước ngoài;

h) Người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên. Đối với người nước ngoài học tập, chữa bệnh, du lịch hoặc làm việc cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam không kể thời hạn là những trường hợp không thuộc đối tượng người cư trú;

i) Chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức kinh tế nước ngoài, các hình thức hiện diện tại Việt Nam của bên nước ngoài tham gia hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

2. Người không cư trú của Việt Nam gồm các đối tượng không quy định tại khoản 1 Phụ lục này.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/12/2014 
Ngày công báo
12/01/2014 
Số công báo
77-82/2014 
Số trang
98 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
35/2015/TT-NHNN 31/12/2015 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
46/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Luật
47/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về các tổ chức tín dụng

  
 Luật
04/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về thống kê

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
21/2010/TT-NHNN 08/10/2010 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Phần I)

  
 Thông tư
21/2010/TT-NHNN 08/10/2010 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Phần II và hết)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software