Pháp điển Net - Thông tư số 31/2013/TT-NHNN ngày 13/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       NGÂN HàNG NHà NƯớC                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        VIệT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 31/2013/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

THÔNG TƯ

Quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị
thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Luật Thống kê số 04/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài,

Chương i
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Ví dụ: Báo cáo là quý I/2013 thì số dự phòng cụ thể thực trích là doanh số phát sinh trong thời gian từ 1/1/2013 đến 31/3/2013.

- Chỉ tiêu 12: Tổng số dự phòng cụ thể đã sử dụng để xử lý rủi ro trong kỳ báo cáo (doanh số phát sinh trong quý).

- Chỉ tiêu 13: Số dư dự phòng cụ thể còn lại đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.

- Chỉ tiêu 14: Tổng số dự phòng cụ thể phải trích bổ sung (từ nhóm 2 đến nhóm 5) (Lấy giá trị dương (>0) của chỉ tiêu 6 trừ đi giá trị của chỉ tiêu 13. Nếu giá trị # 0 thì ghi bằng 0).

- Chỉ tiêu 15: Số tiền thu hồi được của các khoản nợ bị tổn thất đã dùng dự phòng rủi ro để bù đắp trong quý báo cáo (doanh số phát sinh trong quý).

- Chỉ tiêu 16: Thống kê số tiền nợ bị tổn thất đã hết thời hạn theo dõi trong kỳ báo cáo (doanh số phát sinh trong quý).

Chú ý: Riêng đối với báo cáo quý IV, những chỉ tiêu yêu cầu Số dư (lấy số dư đến 30/11/...) đối với những chỉ tiêu yêu cầu Doanh số (lấy doanh số phát sinh của hai tháng là tháng 10 và tháng 11).

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/12/2014 
Ngày công báo
12/01/2014 
Số công báo
77-82/2014 
Số trang
92 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
35/2015/TT-NHNN 31/12/2015 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
46/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Luật
47/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về các tổ chức tín dụng

  
 Luật
04/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về thống kê

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
21/2010/TT-NHNN 08/10/2010 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Phần I)

  
 Thông tư
21/2010/TT-NHNN 08/10/2010 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Phần II và hết)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software