Pháp điển Net - Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
20/2013/TT-BTP 
Ngaybanhanh
03/12/2013 
Coquanbanhanh
Bộ Tư pháp 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/01/2014 
Nguoiky
Hà Hùng Cường 
Ngày công báo
28/12/2013 
Số công báo
995-998/2013 
Số trang
124 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
1191/QĐ-BTP 28/05/2014 Bộ Tư pháp
Về việc đính chính Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
12/2012/TT-BTP 07/11/2012 Bộ Tư pháp
Về việc ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

  
 Thông tư
08a/2010/TT-BTP 25/03/2010 Bộ Tư pháp
Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
08/2011/TT-BTP 05/04/2011 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp

  
 Thông tư
08/2011/TT-BTP 05/04/2011 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp (Phần II và hết)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software