Pháp điển Net - Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ TƯ PHáP                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 20/2013/TT-BTP

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

THÔNG TƯ

Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

Căn cứ Luật Thống kê năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 29. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp và Thông tư số 02/2011/TT-BTP ngày 13/01/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý.

Các biểu mẫu số TP/HT-2010-TK.1 và số TP/HT-2010-TK.2 quy định tại Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; một phần các biểu mẫu số 20/TP-TTTM và 21/TP-TTTM quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại (chi tiết được liệt kê tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này) hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2. Các biểu mẫu báo cáo có chứa các quy định về việc thu thập, tổng hợp số liệu thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp mà không quy định trong Thông tư này thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định các biểu mẫu báo cáo đó.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết./.

                                                                                              Bộ TRƯởNG

                                                                                         Hà Hùng Cường

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/01/2014 
Ngày công báo
28/12/2013 
Số công báo
995-998/2013 
Số trang
124 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
1191/QĐ-BTP 28/05/2014 Bộ Tư pháp
Về việc đính chính Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
04/2016/TT-BTP 03/03/2016 Bộ Tư pháp
Về việc quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
12/2012/TT-BTP 07/11/2012 Bộ Tư pháp
Về việc ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

  
 Thông tư
08a/2010/TT-BTP 25/03/2010 Bộ Tư pháp
Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
08/2011/TT-BTP 05/04/2011 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp

  
 Thông tư
08/2011/TT-BTP 05/04/2011 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp (Phần II và hết)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software