Pháp điển Net - Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về đất đai
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   QUốC HộI                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số 45/2013/QH13 

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013

 LUậT
ĐấT ĐAI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật đất đai,

Chương i
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.

2. Người sử dụng đất.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

2. Bãi bỏ Điều 57 của Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11; Điều 2 của Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Điều 4 của Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Điều 264 của Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12; các quy định về trưng dụng đất trong Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12.

Điều 212. Quy định chi tiết

Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013.

                                                                                      CHủ TịCH QUốC HộI

                                                                                       Nguyễn Sinh Hùng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2014 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
123 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
33/2016/TT-BTNMT 07/11/2016 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

  
 Thông tư
75/2015/TT-BTNMT 28/12/2015 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

  
 Nghị định
104/2014/NĐ-CP 14/11/2014 Chính phủ
Về việc quy định về khung giá đất

  
 Nghị định
102/2014/NĐ-CP 10/11/2014 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  
 Thông tư
35/2014/TT-BTNMT 30/06/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định việc điều tra, đánh giá đất đai

  
 Thông tư
28/2014/TT-BTNMT 02/06/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  
 Nghị định
46/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ
Về việc quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  
 Nghị định
45/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ
Về việc quy định về thu tiền sử dụng đất

  
 Nghị định
44/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ
Về việc quy định về giá đất

  
 Nghị định
47/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ
Về việc quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  
 Nghị định
43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

  
 Thông tư
17/2014/TT-BTNMT 21/04/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Luật
64/2010/QH12 24/11/2010 Quốc hội
Về tố tụng hành chính

  
 Luật
38/2009/QH12 19/06/2009 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

  
 Luật
34/2009/QH12 18/06/2009 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai

  
 Luật
15/2008/QH12 03/06/2008 Quốc hội
Về việc trưng mua, trưng dụng tài sản

  
 Luật
66/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Hàng không dân dụng Việt Nam

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị quyết
49/2013/QH13 21/06/2013 Quốc hội
Về việc kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân

  
 Luật
13/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội
Về đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software