Pháp điển Net - Thông tư số 28/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       NGÂN HàNG NHà NƯớC                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        VIệT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 28/2013/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 THÔNG TƯ

Quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ tiền Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về xử lý tiền giả, nghi giả trong ngành ngân hàng,

Chương i
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc thu giữ tiền giả; tạm thu giữ tiền nghi giả; giám định tiền giả, tiền nghi giả; đóng dấu tiền giả; đóng gói, giao nhận, bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy tiền giả trong ngành ngân hàng.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

ĐạI DIệN BÊN GIAO                                               ĐạI DIệN BÊN NHậN

 

 

Ghi chú:

- Bên nhận lập biên bản.

- Tùy trường hợp, có thể bổ sung các thành phần liên quan của bên giao và bên nhận.

- (*): Ghi đầy đủ seri của từng tờ tiền thật, ví dụ: AB 12345678.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/01/2014 
Ngày công báo
20/12/2013 
Số công báo
913+914/2013 
Số trang
13 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
46/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Quyết định
130/2003/QĐ-TTg 30/06/2003 Thủ tướng Chính phủ
Về việc bảo vệ tiền Việt Nam

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
28/2008/QĐ-NHNN 10/10/2008 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy định về việc xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software