Pháp điển Net - Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            ngân hàng nhà nước                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        việt nam          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 26/2013/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2013

THÔNG Tư

Ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán,

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Hướng dẫn gửi báo cáo và tổng hợp số liệu:

- Đơn vị lập báo cáo: Sở Giao dịch NHNN, Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Thanh toán - NHNN Việt Nam, 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo.

- Đề nghị ghi rõ họ tên và số điện thoại liên lạc của người chịu trách nhiệm trả lời các chi tiết báo cáo khi NHNN có yêu cầu

- Hướng dẫn tổng hợp số liệu: Không báo cáo vào những ô có dấu (X); số liệu báo cáo được tổng hợp từ tất cả các Phụ lục số 06 tại mỗi đơn vị NHNN (Sở giao dịch NHNN, Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh bằng văn bản hoặc qua số điện thoại: 04.22239551, Fax: 04.22239304

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/04/2014 
Ngày công báo
26/12/2013 
Số công báo
987+988/2013 
Số trang
13 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
46/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
50/2007/QĐ-NHNN 28/12/2007 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành mức thu phí dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software