Pháp điển Net - Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 114/2002/NĐ-CP

Hà Nôi, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Nghị định của chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Bộ luật Lao động về tiền lương

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,

Nghị định

Chương I 
Những quy định  chung

Điều 1.  Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động (sau đây gọi tắt là Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung) vê tiền lương.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 25.   Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này; hướng dẫn cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình và cá  nhân có sử dụng lao động áp dụng một số quy định tại Nghị định này cho phù hợp.

Điều 26. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 và thay thế Nghị định số 197/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ  luật Lao động về tiền lương.

Điều 27. Các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ

                                                                                             kt. Thủ tướng

                                                                                             phó thủ tướng

                                                                                         Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/01/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
12/2003/TT-BLĐTBXH 30/05/2003 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước

  
 Thông tư
13/2003/TT-BLĐTBXH 30/05/2003 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp

  
 Thông tư
14/2003/TT-BLĐTBXH 30/05/2003 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
35/2002/QH10 02/04/2002 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

  
 Luật
<> 23/06/1994 Quốc hội
Về lao động

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
197/CP 31/12/1994 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software