Pháp điển Net - Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 176/2013/NĐ-CP  

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 NGHị ĐịNH

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 96. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế xảy ra trước khi Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.

Điều 97. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2013 
Ngày công báo
06/12/2013 
Số công báo
871+872/2013 
Số trang
94 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
65/2015/NĐ-CP 07/08/2015 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
40/2009/QH12 23/11/2009 Quốc hội
Về khám bệnh, chữa bệnh

  
 Luật
25/2008/QH12 14/11/2008 Quốc hội
Về Bảo hiểm y tế

  
 Luật
64/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AISD)

  
 Pháp lệnh
06/2003/PL-UBTVQH11 09/01/2003 Uỷ ban Thường vụ ...
Về dân số

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
96/2011/NĐ-CP 21/10/2011 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh

  
 Nghị định
93/2011/NĐ-CP 18/10/2011 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế

  
 Nghị định
92/2011/NĐ-CP 17/10/2011 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

  
 Nghị định
69/2011/NĐ-CP 08/08/2011 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS

  
 Nghị định
114/2006/NĐ-CP 03/10/2006 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em

  
 Nghị định
45/2005/NĐ-CP 06/04/2005 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software