Pháp điển Net - Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 188/2013/NĐ-CP  

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013

 NGHị ĐịNH

Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội,

Chương i
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Đối với các dự án phát triển nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp và các dự án phát triển nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại đô thị đã được lập theo quy định của Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chưa chấp thuận đầu tư hoặc trường hợp đã được chấp thuận đầu tư nhưng nhà đầu tư có đề nghị thay đổi được áp dụng theo quy định tại Nghị định này thì thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt, chấp thuận đầu tư hoặc chấp thuận bổ sung nội dung dự án thực hiện theo quy định của Nghị định này.

Điều 28. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2014.

2. Bãi bỏ các Điều 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 và 40 và Điểm c, Khoản 4, Điều 58 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở; các nội dung quy định tại mục II và III phần II của Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ và các Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.  

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/01/2014 
Ngày công báo
07/12/2013 
Số công báo
881+882/2013 
Số trang
30 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
08/2014/TT-BXD 23/05/2014 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ờ xã hội

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
56/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về nhà ở

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
71/2010/NĐ-CP 23/06/2010 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  
 Nghị quyết
18/NQ-CP 20/04/2009 Chính phủ
Về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
67/2009/QĐ-TTg 24/04/2009 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

  
 Quyết định
66/2009/QĐ-TTg 24/04/2009 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software