Pháp điển Net - Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công thương về việc quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
            Bộ CÔNG THƯƠNG                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 30/2013/TT-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 THÔNG TƯ

Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/12/2013 
Ngày công báo
06/12/2013 
Số công báo
869+867/2013 
Số trang
11 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
39/2005/QĐ-BCN 23/12/2005 Bộ Công nghiệp
Về việc ban hành quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software