Pháp điển Net - Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 174/2013/NĐ-CP  

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 NGHị ĐịNH

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

i) Nghị định số 51/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

Điều 103. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân.

Điều 104. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/01/2014 
Ngày công báo
03/12/2013 
Số công báo
853-856/2013 
Số trang
108 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
49/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
49/2010/QH12 17/06/2010 Quốc hội
Về bưu chính

  
 Luật
41/2009/QH12 23/11/2009 Quốc hội
Về viễn thông

  
 Luật
42/2009/QH12 23/11/2009 Quốc hội
Về tần số vô tuyến điện

  
 Luật
67/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Công nghệ thông tin

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
77/2012/NĐ-CP 05/10/2012 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 của Chính phủ về chống thư rác

  
 Nghị định
106/2011/NĐ-CP 23/11/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký

  
 Nghị định
90/2008/NĐ-CP 13/08/2008 Chính phủ
Về chống thư rác

  
 Nghị định
26/2007/NĐ-CP 15/02/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
83/2011/NĐ-CP 20/09/2011 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

  
 Nghị định
58/2011/NĐ-CP 08/07/2011 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính

  
 Nghị định
51/2011/NĐ-CP 27/06/2011 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

  
 Nghị định
28/2009/NĐ-CP 20/03/2009 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

  
 Nghị định
63/2007/NĐ-CP 10/04/2007 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software