Pháp điển Net - Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
       THANH TRA CHíNH PHủ                   CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 08/2013/TT-TTCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chống tham nhũng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Chương I
KÊ KHAI TàI SảN, THU NHậP

Điều 1. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/12/2013 
Ngày công báo
09/12/2013 
Số công báo
887+888/2013 
Số trang
54 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Chính phủ
Về minh bạch tài sản, thu nhập

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
01/2010/TT-TTCP 22/01/2010 Thanh tra Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

  
 Thông tư
2442/2007/TT-TTCP 13/11/2007 Thanh tra Chính phủ
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về Minh bạch tài sản, thu nhập

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software