Pháp điển Net - Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 167/2013/NĐ-CP  

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 NGHị ĐịNH

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh,
trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy
 và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật thi hành án hình sự ngày 17 tháng 6 năm 2010;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết, thì áp dụng các quy định có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm.

2. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà còn khiếu nại thì áp dụng quy định của những Nghị định trước đây để xử lý.

Điều 74. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm tổ chức, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/12/2013 
Ngày công báo
01/12/2013 
Số công báo
843+844/2013 
Số trang
60 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
02/2007/QH12 21/11/2007 Quốc hội
Về phòng, chống bạo lực gia đình

  
 Pháp lệnh
30/2000/PL-UBTVQH10 28/12/2000 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc bảo vệ bí mật Nhà nước

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
178/2004/NĐ-CP 15/10/2004 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
52/2012/NĐ-CP 14/06/2012 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

  
 Nghị định
73/2010/NĐ-CP 12/07/2010 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

  
 Nghị định
110/2009/NĐ-CP 10/12/2009 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software