Pháp điển Net - Thông tư số 47/2013/TT-BNNPTNT ngày 08/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Bộ NÔNG NGHIệP                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 47/2013/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 08  tháng 11 năm 2013

THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm,
kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất lúa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương nhưng không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại khi cần thiết và vẫn được thống kê là đất trồng lúa.

2. Thông tư này không áp dụng đối với chuyển đổi mục đích sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp bao gồm chuyển từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm, chăn nuôi, chuyên nuôi trồng thủy sản ổn định, lâu dài.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ:

2. Diện tích chuyển đổi ... (m2, ha), thuộc thửa đất số ... khu vực, cánh đồng...

3. Tên cây trồng hàng năm:

4. Thời gian chuyển đổi: từ tháng... năm...

5. Cam kết thực hiện đúng các quy định khác của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa./.

Người đại diện hộ gia đình/cá nhân

(Ký, họ tên )

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2014 
Ngày công báo
05/12/2013 
Số công báo
863+864/2013 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
19/2016/TT-BNNPTNT 27/06/2016 Bộ Nông nghiệp và ...
Về việc hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
42/2012/NĐ-CP 11/05/2012 Chính phủ
Về việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software