Pháp điển Net - Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 155/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 NGHị ĐịNH

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương iv
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 51. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay thế Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Điều 52. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                         THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng   

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2014 
Ngày công báo
24/11/2013 
Số công báo
815+816/2013 
Số trang
26 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
50/2016/NĐ-CP 01/06/2016 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
38/2009/QH12 19/06/2009 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
62/2010/NĐ-CP 04/06/2010 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

  
 Nghị định
53/2007/NĐ-CP 04/04/2007 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software