Pháp điển Net - Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ TàI CHíNH                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 153/2013/TT-BTC 

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 THÔNG TƯ

Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt
và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng
 xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định 81/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/12/2013 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
15 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Quyết định
1013/QĐ-TCT 09/07/2014 Tổng cục Thuế
Về việc ban hành Chế độ quản lý và sử dụng chi phí phát hành các loại ấn chỉ bán thu tiền của ngành thuế

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
326/2016/TT-BTC 23/12/2016 Bộ Tài chính
Về việc quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

  
 Thông tư
47/VBHN-BTC 22/10/2014 Bộ Tài chính
Hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

  
 Thông tư
105/2014/TT-BTC 07/08/2014 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
81/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
51/2010/TT-BTC 14/04/2010 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

  
 Thông tư
59/2008/TT-BTC 04/07/2008 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

  
 Thông tư Liên tịch
56/TTLB-TC-NV 17/07/1995 Bộ Tài chính, Bộ ...
Về việc Hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
160/2012/TTLT-BTC-... 01/10/2012 Bộ Tài chính; Bộ ...
Về việc quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

  
 Thông tư Liên tịch
61/2012/TTLT-BTC-BCA 17/04/2012 Bộ Tài chính, Bộ ...
Về việc quy định việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

  
 Thông tư Liên tịch
197/2010/TTLT-BTC-... 08/12/2010 Bộ Tài chính, Bộ ...
Về việc hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

  
 Thông tư Liên tịch
50/2010/TTLT-BTC-BXD 14/04/2010 Bộ Tài chính; Bộ ...
Về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

  
 Thông tư
38/2008/TT-BTC 19/05/2008 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

  
 Thông tư
89/2007/TT-BTC 25/07/2007 Bộ Tài chính
Về Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa

  
 Thông tư
79/2007/TT-BTC 06/07/2007 Bộ Tài chính
Về việc Hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

  
 Thông tư
47/2006/TT-BTC 31/05/2006 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính

  
 Quyết định
122/2002/QĐ/BTC 30/09/2002 Bộ Tài chính
Về việc ban hành mẫu Biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software