Pháp điển Net - Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 142/2013/NĐ-CP  

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013

 NGHị ĐịNH

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Chương i
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Những hành vi vi phạm xảy ra trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa bị xử phạt mà đang được xem xét, giải quyết hoặc sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành mới bị phát hiện thì áp dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2005/NĐ-CP Nghị định số 150/2004/NĐ-CP và Nghị định số 77/2007/NĐ-CP để xử phạt. Trường hợp các quy định về xử phạt quy định tại Nghị định này có lợi cho tổ chức, cá nhân thì áp dụng quy định tại Nghị định này để xử phạt.

2. Hành vi vi phạm đã có quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành nhưng chưa chấp hành hoặc chấp hành chưa xong thì thi hành theo quyết định xử phạt trước đó.

Điều 50. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/12/2013 
Ngày công báo
10/11/2013 
Số công báo
775+776/2013 
Số trang
48 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
33/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
17/2012/QH13 21/06/2012 Quốc hội
Về tài nguyên nước

  
 Luật
60/2010/QH12 17/11/2010 Quốc hội
Về Khoáng sản

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
77/2007/NĐ-CP 10/05/2007 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/07/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

  
 Nghị định
34/2005/NĐ-CP 17/03/2005 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

  
 Nghị định
150/2004/NĐ-CP 29/07/2004 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software