Pháp điển Net - Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT ngày 23/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG                 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 31/2013/TT-BTNMT

            Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

THÔNG TƯ

Ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Tổng hợp nhu cầu khai thác thông tin tài liệu, gồm:

 - Danh mục;

 - Khối lượng;

 - Cơ quan, tổ chức có nhu cầu.

4.3.3. Viết báo cáo.

                                                                                             kt. bộ trưởng                                         thứ trưởng

                                                                                       Nguyễn Mạnh Hiển
 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
23/10/2013 
Ngày công báo
16/11/2013 
Số công báo
791+792/2013 
Số trang
21 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
13/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội
Về đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software