Pháp điển Net - Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 139/2013/NĐ-CP  

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 NGHị ĐịNH

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về
khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 20 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 31. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện nhưng vẫn còn thời hiệu xử phạt hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định về xử phạt có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính.

Điều 32. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/12/2013 
Ngày công báo
08/11/2013 
Số công báo
773+774/2013 
Số trang
20 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
104/2017/NĐ-CP 14/09/2017 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; đê điều

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
79/2006/QH11 29/11/2006 Quốc hội
Về đê điều

  
 Pháp lệnh
32/2001/PL-UBTVQH10 04/04/2001 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
04/2010/NĐ-CP 15/01/2010 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão

  
 Nghị định
129/2007/NĐ-CP 02/08/2007 Chính phủ
Về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính về đê điều

  
 Nghị định
140/2005/NĐ-CP 11/11/2005 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software