Pháp điển Net - Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về hoạt động đo đạc bản đồ, sử dụng các sản phẩm đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Uỷ ban NHÂN DÂN                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        THàNH PHố Hà NộI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 45/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2013

 QUYếT ĐịNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về hoạt động đo đạc
bản đồ, sử dụng các sản phẩm đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 54/2010/qđ-ubnd ngày 19/11/2010 của ubnd Thành phố Hà Nội

Uỷ ban NHÂN DÂN THàNH PHố Hà NộI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Luật Thủ đô;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/1/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 33/2008/QĐ-TTg ngày 27/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2020;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Đo đạc, lập hồ sơ kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu theo quy định tại Điều 10 và 11 bản quy định này.

- Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ của tổ chức gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5/12 hằng năm (theo mẫu số 7 của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 18/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).”

14. Bãi bỏ Khoản 1, Điều 15 (Lý do: Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND Thành phố đã hết hiệu lực).

Điều 2. Các nội dung khác tại “Quy định về hoạt động đo đạc bản đồ, sử dụng các sản phẩm đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND Thành phố giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                    TM. Uỷ ban NHÂN DÂN                                KT. CHủ TịCH                                                                                                                        PHó CHủ TịCH

                                                                                          Vũ Hồng Khanh

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/10/2013 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
37/2017/QĐ-UBND 21/11/2017 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
54/2010/QĐ-UBND 19/11/2010 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software