Pháp điển Net - Công văn số 4000/BHXH-CSXH ngày 10/10/2013 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1674/QĐ-TTg
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
         Bảo hiểm xã hội việt nam                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 4000/BHXH-CSXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1674/QĐ-TTg

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 1674/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1674/QĐ-TTg) về giải quyết chế độ, chính sách đối với những người làm chuyên trách công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở phường, xã, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) thuộc Thành phố Hồ Chí Minh khi thực hiện thí điểm theo Quyết định số 94-HĐBT ngày 26/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); sau khi thống nhất với các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn một số nội dung tại Khoản 5, Điều 4 Quyết định số 1674/QĐ-TTg như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 1674/QĐ-TTg.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/10/2013 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
1674/QĐ-TTg 08/11/2012 Thủ tướng Chính phủ
Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với những người làm chuyên trách công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh khi thực hiện thí điểm theo Quyết định số 94-HĐBT ngày 26/09/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software