Pháp điển Net - Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 99/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013

NGHị ĐịNH

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009 (sau đây gọi chung là Luật sở hữu trí tuệ);

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 35. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thực hiện Nghị định này.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định này.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                         THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/10/2013 
Ngày công báo
13/09/2013 
Số công báo
565+566/2013 
Số trang
36 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
11/2015/TT-BKHCN 26/06/2015 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
36/2009/QH12 19/06/2009 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

  
 Luật
50/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về sở hữu trí tuệ

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
97/2010/NĐ-CP 21/09/2010 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software